Általános Szerződési Feltételek

 

 

Általános Szerződési Feltételek

a Contexo Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez


Hatályos 2019.08.25. napjától

 

1. Általános rendelkezések

 

Webshop: a humanna.eu címen, kizárólag magyar nyelven elérhető, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő távértékesítési rendszer (honlap), amelynek célja, hogy azon a felek egymás egyidejű, fizikai jelenléte nélkül kössenek a Termék értékesítésére irányuló szerződést.

 

A Contexo Kft. (a továbbiakban, mint Szolgáltató) webáruházában (a továbbiakban: webshop) kínált termékekhez (édesítőszer, édesipari termékek, sütőipari termékek, lisztek, lisztalapanyagok, csokoládék, csokoládékrémek, marcipánok, lekvárok, fehérjeszeletek) kapcsolódó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait magyar nyelven lehet igénybe venni, a humanna.eu webcímen működő internetes áruházban, kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailben, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő általános szerződési feltételeit (ÁSZF) az internetes oldalán teszi hozzáférhetővé letölthető formátumban. Az Általános Szerződési Feltételek ide kattintva tölthető le .pdf formátumban. 

A Fogyasztó, amennyiben a webshop szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles a jelen ÁSZF előírásait elfogadni, melyet a rendelés leadásánál jelölő négyzet bejelölésével tehet meg.

2. A szerződéskötés

A megrendelés Fogyasztó részéről történő véglegesítésével a Fogyasztó szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata akkor válik hatályossá, ha az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató a szerződéskötésre irányuló jognyilatkozat (megrendelés) megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolja. A megrendelés visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma a Szolgáltató által iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződés határozott időre jön létre és – a 6. pontban foglalt megszüntetési okokon kívül – megszűnik a teljesítéssel, valamint az alábbi 2.1. pontban meghatározott megszűnési okok bekövetkeztével. A szerződés nyelve magyar, a számlázás devizaneme magyar forint. A Fogyasztó által megjelölt szállítási és számlázási címek kizárólag a rendszerben felajánlott országok területén belül lehetnek. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.

 

2.1. A szerződés megszűnik– a 6. pontban meghatározott megszűnési okokon kívül -, ha

a) bármelyik fél (Szolgáltató, Fogyasztó) jogutód nélkül megszűnik/meghal, illetve, ha a Szolgáltató felszámolását, végelszámolását vagy kényszertörlését jogerősen elrendelik;

b) a teljesítés lehetetlenné válik;

c) bármelyik fél (Szolgáltató, Fogyasztó) a másik fél súlyos szerződésszegése/jogszabálysértése esetén azonnali hatályú felmondással megszünteti.

 

3.Szerződő Felek

 

3.1. A Szolgáltató

A humanna.eu online áruházat a Szolgáltató üzemelteti. 

A Szolgáltató teljes neve: Contexo Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 1183 Budapest, Zsolt utca 56.

A Szolgáltató postázási címe: u.a.

A Szolgáltató személyes átvételi címe: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 43. (elogosztika)

A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:
- telefonszám: +36308352048 – webshop ügyfélszolgálat;
- e-mail: ugyfelszolgalat@humanna.eu

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-673-181
A Szolgáltató bankszámlaszáma: 11718000-22391740-00000000
A Szolgáltató adószáma:
12218675-2-43

A Szolgáltató képviselője: Boros-Papp Henrietta ügyvezető igazgató

A Tárhelyszolgáltató adatai:

Cég név: FastComet Inc.

Székhely: 350 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA

Posta cím: 350 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA

Email cím: sales@fastcomet.com

Telefonszám:

US: 1-855-818-9717

EU: 44-800-0868062

 

3.2. Fogyasztó  
A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Szolgáltató webshopjához kapcsolódó elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe veszi.

3.3. Termék       
Minden olyan birtokba vehető ingó dolog, amelyet a Fogyasztó a Szolgáltató webshopjában megtekinthet és megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan a Fogyasztó a humanna.eu a rendelését leadhatja.

3.4. Távollévők között kötött szerződés

Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

4.Megrendelés folyamata

4.1.Regisztrációval vagy regisztráció nélkül
A Fogyasztónak a vásárlás érdekében nem kötelező regisztráltatnia magát, a vásárlást megteheti regisztráció nélkül is.

Amennyiben a Fogyasztó igénybe veszi a regisztrációt, megteheti a vásárlás folyamatában vagy a Regisztráció menüpontra kattintva a regisztrációhoz szükséges adatlap kitöltésével. A Fogyasztó az adatlap kitöltésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztrációhoz és a teljesítéshez szükséges adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és a vonatkozó jogszabályok alapján a teljesítés érdekében kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelésre vonatkozó Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót kérjük, figyelmesen olvassa el. A Tájékoztató a humanna.eu weboldalon elérhető.

A regisztráció során a Fogyasztó megadja a vásárláshoz szükséges adatait, melyeket a későbbiekben szabadon módosíthat.

4.2. Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése
A vásárlás során a Fogyasztó a terméket(ket) először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési és a szállítási mód kiválasztásával és a szállítási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) megadásával azokat megrendeli.

A megrendelés rögzítését követően a Szolgáltató haladéktalanul automatikus értesítést, visszaigazolást küld a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségre. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a szerződés nem jön létre. Kérjük, hogy amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mail: ugyfelszolgalat@humanna.eu; központi telefonszám: +36308352048 a webshop ügyfélszolgálata.

 

4.3. Rendelés feldolgozása

A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását.

 

4.4. Fizetési feltételek

 

4.4.1. A Szolgáltató webáruházában feltüntetett árak az áfa-t tartalmazzák, bruttó árak.

4.4.2. On-line bankkártyás fizetés esetén, a B-Payment Zrt. szerverén keresztül történő tranzakció keretein belül kerül kiegyenlítésre az áru ellenértéke és az esetleges szállítási díj. Tájékoztató bankkártyás fizetéshez, amely megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

 

5.Szavatosság

A Fogyasztó által megrendelt termék(ek)re a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Szolgáltató kellékszavatosságot, és termékszavatosságot vállal az alábbiak szerint:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

5.1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján? Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

1.    Kellékszavatosság

Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a társaságunk által forgalmazott termékekkel (étrend-kiegészítők, élelmiszerek) összefüggő szavatossági igényt a termék szavatossági idején túl érvényesíteni kizárt.

 

5.2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?      
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?     
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?             
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:        
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy               
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet, a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

6. A vásárlástól való elállás joga
1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:
- termék adásvételére irányuló szerződés esetében, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó a terméket átveszi.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállás joga a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek, továbbá a már megbontott termékek esetén.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi névre és címre: Contexo Kft. Webshop, 1183 Budapest, Zsolt utca 56., központi telefonszám: +36 30 835 2047, e-mail: support@humanna.eu   

Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF-ben megtalálható elállási nyilatkozat-mintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállás esetén, ha a Fogyasztó által visszaszolgáltatott termék nem rendeltetésszerű használatából eredően sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését. Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék értékesítése esetében, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, ha a termék csomagolását a Fogyasztó felbontotta. A Fogyasztót terhelik az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a Fogyasztó által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át.

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása alóli kivételek a Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően irányadóak.

Az elállás/felmondás joghatásai              
A Fogyasztó elállása esetén a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolatával együtt visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Fogyasztó viseli.

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta   
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Contexo Kft., 1183 Budapest, Zsolt utca 56., központi telefonszám: +36 30 835 2047, e-mail: support@humanna.eu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés azonosítója:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 7. Megrendelések módosítása
A webshopban feladott és a Szolgáltató által már visszaigazolt megrendelés utólagos módosítására a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.

 8. Vételár, fizetési feltételek

8.1. Fizetés és szállítás  
A termékek mellé helyezett számlán a feltüntetett árak a termékek vételárai, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és a termékek kézhezvétele közötti időszakban. Az átvétel esetleges plusz költségei a Fogyasztót terhelik, melyeket a visszaigazolás szerinti számla pontosan tartalmaz.

 

8.2. Személyes átvétel Szolgáltató Személyes Átvételi helyén

A Fogyasztónak a rendelés leadásakor lehetősége van csomagját Szolgáltató személyes Átvételi helyén (1067 Budapest, Podmaniczky u. 43. (elogisztika) szám alatti személyesen átvenni. A csomag Átvételi helyre érkezéséről Szolgáltató e-mailben értesíti a Fogyasztót. A Fogyasztó küldeményét az Átvételi helyen, az üzlet nyitvatartási idejében, a csomag érkezését követően, 10 munkanapon belül veheti át.

Személyes átvételkor történő csomagbontásra nincs lehetőség.

Az Átvételi hely nyitva tartása: hétfő: 12.00-18.00 (Minden munkaszüneti napot követő első munkanapon is!)

Kedd: 10:00-18:00

Szerda:09:00-16:00

Csütörtök: 10:00-18:00

-⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Péntek: 09.00-⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠16.00.

Személyes átvétel esetén Szolgáltató által felszámított díj: [15000 Forint vásárlási összegig: bruttó 590 Forint, 15000 és 22000 Forint vásárlási összeg között: bruttó 190 Forint, 22000 Forint vásárlási összeg felett: ingyenes]. Fogyasztó rendelését Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mailben szereplő rendelésazonosító számának és nevének megadásával veheti át, amelyet aláírásával igazolnia szükséges. Utánvétes fizetési lehetőség a személyes Átvételi helyen sem biztosított.

 

8.3. Házhozszállítás

A megrendelt termékek fuvarozó közreműködésével kerülnek kézbesítésre. A szállítási költség minden esetben a ténylegesen kiszállított árumennyiség alapján kerül megállapításra. A megrendelt, de Szolgáltató raktárkészletében nem lévő termékek kiszállítására a 8.4. pontban foglalt rendelkezések az irányadók. Magyarországon belüli kiszállítás esetén a Szolgáltató 22.000 Ft összeghatárú rendelés felett nem számít fel szállítási költséget.

 

8.4. Szállítási feltételek, határidők
A Fogyasztó által kiválasztott termékek szállítását a Szolgáltató a raktárán lévő készletből teljesíti. A Szolgáltató a raktáron lévő termékeket 1-20 munkanapos határidővel átadja a fuvarozónak, vagy kiszállítja az Átvételi helyre.

Amennyiben a Fogyasztó által kiválasztott termék raktáron nem található, úgy a Szolgáltató a megrendelt termék beszerzését haladéktalanul elindítja. Ebben az esetben a Fogyasztónak rendelése kiszolgálásának menetével kapcsolatban választási lehetősége van. Fogyasztó kérheti, hogy a Szolgáltató két fázisban küldje ki rendelését, ebben az esetben Fogyasztó rendelése megbontásra kerül, technikailag két rendelés jön létre. Az első rendelésbe a raktáron lévő tételek kerülnek, amelyek előbb kerülnek kiszállításra. A másik rendelésbe kerülő fennmaradó, készleten nem lévő tételeket a Szolgáltató kizárólag a beszállítások függvényében tudja és fogja teljesíteni. A Fogyasztó választhatja, hogy egyszerre kapja meg a kiválasztott tételeket. mely esetben Fogyasztó rendelését kizárólag a beszállítások függvényében tudja Szolgáltató teljesíteni, amikor a teljes rendelt mennyiség szállításra rendelkezésre áll. A rendelés megbontása esetén, amennyiben a megbontott rendelés egyes részei együttes értéke eléri vagy meghaladja a 15.000,- forintot, úgy a megbontott rendelés kiszállításaiból 1 (egy) szállítás ingyenes, míg a másik (többi) szállítást a jelen Üzletszabályzat szerinti szállítási költség terheli.

Fogyasztó rendelésének állapotát, státuszát és tartalmát a saját profilján folyamatosan figyelemmel kísérheti, és megtekintheti.

8.5. Sikertelen kézbesítés

Sikertelen kézbesítésről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatást küld. A Fogyasztónak ezt követően 15 nap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzon arról, hogy:

- a termék újbóli kiküldését kéri, ebben az esetben az újraküldés költségei minden esetben a Fogyasztót terhelik, vagy
- a megrendelt termékre nem tart igényt, arról lemond, ebben az esetben – amennyiben az elállásra vonatkozó határidő már lejárt - a termék vételára nem kerül visszatérítésre a Fogyasztó részére.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget abban az esetben, ha a Fogyasztó a megrendelés leadása során téves e-mail címet ad meg, amely miatt a kiszállítás akár meghiúsulhat.

8.6. Hibás teljesítés

Amennyiben Fogyasztó olyan terméket/termékeket kap kézhez rendelése kézbesítése során, amelyet nem rendelt meg, úgy Fogyasztó a hibás teljesítésről 14 napon belül tájékoztatni köteles az alábbi elérhetőségek valamelyikén Szolgáltató ügyfélszolgálatát:- telefonszám: +36308352048- e-mail: ugyfelszolgalat@humanna.eu

Fogyasztó által meg nem rendelt kizárólag a sértetlen állapotú és bontatlan csomagolású termékek elszállítását Szolgáltató saját költségén fuvarozó közreműködésével teszi meg. Szolgáltató raktáron lévő és Fogyasztó által megrendelt, de még nem kézbesített termék(ek) kiszállítását ezzel egyidőben díjmentesen lebonyolítja. Az ügymenettel kapcsolatosan Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül közvetlenül tájékoztatja Fogyasztót. Amennyiben Fogyasztó a fenti ügymenettől eltér és ebből saját költsége származik, azt Szolgáltató nem téríti meg.

9. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

- olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Fogyasztót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.

- a Fogyasztó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Szolgáltató nem felelős a Fogyasztó internet használata során a Fogyasztó számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felől érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felől érkező káros hatások elhárítása a Fogyasztó feladata.

10. Adatok helyessége és panaszkezelés

10.1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Korm. rendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadók. 

10.2. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, levelezéskor a Szolgáltató postai címén keresztül, e-mailben az support@humanna.eu címen, valamint munkanapokon, nyitvatartási időben a Szolgáltató központi telefonszámán a +36308352048-as telefonszámon. Egyebekben a panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

10.3. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogutódlással történő megszűnésére tekintettel fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Elérhetőségeket itt találhat: http://jarasinfo.gov.hu/.

10.4. Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. Az illetékes békéltető testület adatairól a következő linken tud tájékozódni: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon.

10.5. A Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

11. Adatvédelem
Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Tájékoztató a humanna.eu weboldalon elérhető.

 

 


Minden jog fenntartva 2019 - 2020 - Humanna.eu